youtube-dl 视频下载
无    2017-01-14 18:12:39    255    0    0
tianwaifeixian

 看到了个优酷上面的视频 自己不想下载手机客户端 

然后突然想起来系统自带个下载youtube的软件shell里面运行的 

试了一下  果然把优酷里面的视频给下载过来了 哈哈

~> youtube-dl http://v.youku.com/v_show/id_XNDU5NDM2NzMy.html
[youku] XNDU5NDM2NzMy: Downloading JSON metadata
[download] Downloading playlist: xxxx
[youku] playlist xxx: Collected 2 video ids (downloading 2 of them)
[download] Downloading video 1 of 2
[download] Destination: xxx-XNDU5NDM2NzMy_part1.flv
[download] 100% of 15.01MiB in 00:07
[download] Downloading video 2 of 2
[download] Destination: xxx-XNDU5NDM2NzMy_part2.flv
[download] 100% of 11.56MiB in 00:04
[download] Finished downloading playlist: xxx

上一篇: 纽曼纽扣cm810救黑砖经历

下一篇: 生命的昇進

255 人读过
立即登录, 发表评论.
没有帐号? 立即注册
0 条评论
文档导航